Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, )
râle
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • (động vật học) gà nước
  • Râle des genêts
   gà nước ruộng
  • Râle d'eau
   gà nước mỏ dài
 • (y học) tiếng ran
  • Râle humide
   ran ướt
  • Râle crépitant
   ran nổ
Related search result for "râle"
Comments and discussion on the word "râle"