Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
rail
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • đường ray, đường sắt
  • écartement des rails
   khoảng cách đường ray
  • Le rail et la route
   đường sắt và đường bộ
  • Rail d'applique
   ray khung
  • Rail d'appui
   ray tì, ray giữ
  • Rail bruyant
   ray chạy tàu bị ồn (do mòn không đều)
  • Rail cintré/rail courbé
   ray uốn cong/ray cong
  • Rail infléchi
   ray cong vào trong
  • Rail circulaire
   ray chạy vòng
  • Rail jumelé
   ray kép
  • Rail à gorge/rail à large ornière
   ray có rãnh/ray có rãnh rộng
  • Rail à patin
   ray có đế (rộng)
  • Rail à rebord
   ray có bờ mép
  • Rail de roulement
   ray chịu lực
  • remettre sur les rails
   cho hoạt động lại
Related search result for "rail"
Comments and discussion on the word "rail"