Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
royal
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) nhà vua, của vua
  • Palais royal
   cung điện nhà vua
  • Ordonnance royale
   dụ của vua
 • huy hoàng, đế vương
  • Luxe royal
   sự xa hoa đế vương
 • hoàn toàn, triệt để
  • Une indifférence royale
   sự thờ ơ triệt để
Related search result for "royal"
Comments and discussion on the word "royal"