Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
réviser
Jump to user comments
ngoại động từ
 • xét lại, kiểm tra lại
  • Réviser un jugement
   xét lại một bản án
  • réviser un moteur
   kiểm tra lại một động cơ
 • sửa đổi
  • Réviser la constitution
   sửa đổi hiến pháp
 • ôn
  • Réviser des matières d'examen
   ôn những môn thi
 • (ngành in) dò lại (bản in thử)
Related search result for "réviser"
Comments and discussion on the word "réviser"