Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
recrudesce
/,ri:kru:'des/
Jump to user comments
nội động từ
  • sưng lại (vết thương...)
  • phát sinh lại (bệnh sốt...)
  • lại nổ bùng; lại diễn ra (cuộc nổi loạn, hoạt động...)
Related words
Related search result for "recrudesce"
Comments and discussion on the word "recrudesce"