Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
develop
/di'veləp/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • trình bày, bày tỏ, thuyết minh (luận điểm, vấn đề...)
  • to develop
   tỏ, thuyết minh (luận điểm, vấn đề...)
  • to one's views on a subject
   trình bày quan điểm về một vấn đề
 • phát triển, mở mang, mở rộng, khuếch trương, làm cho phát đạt
  • to develop industry
   phát triển công nghiệp
  • to develop an industrial area
   mở rộng khu công nghiệp
  • to develop one's mind
   phát triển trí tuệ
  • to develop one's body
   phát triển cơ thể, làm cho cơ thể nở nang
 • khai thác
  • to develop resources
   khai thác tài nguyên
 • nhiễm, tiêm nhiễm (thói quen...); ngày càng bộc lộ rõ, ngày càng phát huy (khả năng, khuynh hướng...)
  • to develop a bad habit
   nhiễm thói xấu
  • to develop a gilf for machematics
   ngày càng bộc lộ rõ khiếu về toán
 • (nhiếp ảnh) rửa (phim ảnh)
 • (quân sự) triển khai, mở
  • to develop an attack
   mở một cuộc tấn công
 • (toán học) khai triển
nội động từ
 • tỏ rõ ra, bộc lộ ra, biểu lộ ra
 • phát triển, mở mang, nảy nở
  • seeda develop into plants
   hạt giống phát triển thành cây con
 • tiến triển
  • the story developed into good ending
   câu chuyện tiến triển đến một kết thúc tốt đẹp
 • hiện (ảnh)
Related search result for "develop"
Comments and discussion on the word "develop"