Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
relation
/ri'leiʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự kể lại, sự thuật lại; chuyện kể lại
 • sự liên lạc, mối quan hệ, mối tương quan, mối liên hệ
  • the relations of production
   quan hệ sản xuất
  • the relation between knowledge and practice
   mối quan hệ trí thức và thực hành
 • (số nhiều) sự giao thiệp
  • to have business relations somebody
   có giao thiệp buôn bán với ai
  • to enter into relations with someone
   giao thiệp với ai
 • người bà con, họ hàng, thân thuộc
  • he is a relation to me
   anh ta là người bà con của tôi
  • relation by (on) the father's side
   người bà con bên nội
 • (pháp lý) sự đưa đơn lên chưởng lý
Related words
Comments and discussion on the word "relation"