Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
rendu
Jump to user comments
tính từ
 • trả, giao
  • Marchandise rendue à domicile
   hàng giao tận nhà
 • nhọc mệt, mệt mỏi
  • Le piéton était rendu
   người bộ hành đã mệt mỏi
 • đến nơi
  • Enfin, nous voilà rendus
   thế là chúng ta đã đến nơi
 • diễn đạt, thể hiện
  • Modèle bien rendu
   bản mẫu thể hiện đúng
danh từ giống đực
 • hàng trả lại
 • (nghệ thuật) nét thể hiện tài
 • sự trả miếng
Related search result for "rendu"
Comments and discussion on the word "rendu"