Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
rond
Jump to user comments
tính từ
 • tròn
  • Chapeau rond
   cái mũ tròn
  • Nombre rond
   số tròn
  • Cela fait sept cent soixante francs, en chiffres ronds huit cents
   tính ra là bảy trăm sáu mươi frăng, lấy số tròn thì là tám trăm
 • tròn trĩnh
  • Joues rondes
   má tròn trĩnh
 • (thân mật) tròn trùng trục
  • Une petite fille ronde
   một em gái tròn trùng trục
  • thẳng thắn
  • Un homme très rond
   một người rất thẳng thắn
 • (thông tục) say rượu
  • des yeux ronds
   mắt tròn xoe (về hình dáng hay vì ngạc nhiên)
  • farine ronde
   bột lổn nhổn
  • lettre ronde
   chữ rông
  • ligament rond
   (giải phẫu) dây chắn tròn
  • muscle rond pronateur
   (giải phẫu) cơ sấp tròn
phó từ
 • đều đặn
  • Moteur qui tourne rond
   động cơ quay đều đặn
  • ça ne tourne pas rond
   có trục trặc
  • ne pas tourner
   hơi điên điên, gàn
danh từ giống đực
 • vòng tròn, hình tròn
  • Tracer un rond
   vẽ một vòng tròn
 • khoanh
  • Quelques ronds de saucisse
   vài khoanh xúc xích
 • (tiếng lóng, biệt ngữ) xu
  • Vingt ronds
   hai mươi xu
  • en baver des ronds de chapeau
   rất ngạc nhiên
  • en rester comme deux ronds de flan
   xem flan
  • en rond
   thành vòng tròn
  • faire des ronds de jambe
   quá lễ phép, khúm núm
  • rond de cuir
   nệm tròn lót ghế
  • rond de jambe
   điệu vũ xoay tròn chân
  • rond de sorcière
   vòng phát tán của nấm
Related words
Related search result for "rond"
Comments and discussion on the word "rond"