Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
romain
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) La Mã
  • Aniquité romaine
   nhà thờ La Mã
 • (thuộc) Rô-ma
 • (ngành in) rômanh
  • Caractères romains
   chữ rômanh
  • balance romaine
   cái cân ta
danh từ giống đực
 • (ngành in) chữ rômanh
  • travail de Romain
   (thân mật) công việc lâu dài vất vả
Related search result for "romain"
Comments and discussion on the word "romain"