Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
roman
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • rôman
  • Langues romanes
   các ngôn ngữ rôman
  • Style roman
   (kiến trúc) kiểu rôman
 • (ngôn ngữ học) tiếng rôman
 • (kiến trúc) kiểu rôman
 • tiểu thuyết, truyện dài
  • Roman historique
   tiểu thuyết lịch sử
  • Cela a tout l'air d'un roman
   (nghĩa bóng) việc đó có vẻ đặc tiểu thuyết
  • Romand.
Related words
Related search result for "roman"
Comments and discussion on the word "roman"