Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
roundabout
/'raundəbaut/
Jump to user comments
tính từ
 • theo đường vòng (không đi theo con đường ngắn nhất)
  • to go by a roundabout route
   đi bằng con đường vòng
 • quanh co
  • a roundabout way of saying something
   lối nói quanh co vè việc gì
 • đẫy đà, to bép, mập mạp
danh từ
 • chổ đường vòng (phải vòng qua bục công an... không đi thẳng được) ((cũng) rotary, traffic-circle)
 • vòng ngựa gỗ
 • lời nói quanh co
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) áo cánh, áo cộc
IDIOMS
 • to lose on the swings what you make on the roundabouts
  • lên voi xuống chó mâi rồi đâu vẫn hoàn đấy
Related search result for "roundabout"
Comments and discussion on the word "roundabout"