Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
circle
/'sə:kl/
Jump to user comments
danh từ
 • đường tròn, hình tròn
  • polar circle
   vòng cực
  • vicious circle
   vòng luẩn quẩn
 • sự tuần hoàn
  • the circle of the seasons
   sự tuần hoàn của các mùa
 • nhóm, giới
  • well informed circle
   giới thạo tin
 • sự chạy quanh (ngựa)
 • quỹ đạo (hành tinh)
 • phạm vi
  • the circle of someone's activities
   phạm vi hoạt động của ai
 • hàng ghế sắp tròn (trong rạp hát)
IDIOMS
 • to have circles round the eyes
  • mắt thâm quầng
 • to run round in circles
  • (thông tục) chạy nhông, chạy nhắng lên (mà không được việc gì)
 • to square the circle
  • (xem) square
ngoại động từ
 • đi chung quanh, xoay quanh
  • the moon circles the earth
   mặt trăng xoay quanh quả đất
 • vây quanh
 • (thể dục,thể thao) quay lộn
  • to circle the bar
   quay lộn trên xà đơn
nội động từ
 • xoay quanh; lượn tròn, lượn quanh (máy bay)
 • được chuyền quanh (rượu...)
IDIOMS
 • news circles round
  • tin truyền đi, tin lan đi
Related search result for "circle"
Comments and discussion on the word "circle"