Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
rotary
/'routəri/ Cách viết khác : (rotatory) /'routətəri/
Jump to user comments
tính từ
 • quay
  • the rotary motion of the earth
   chuyển động quay của quả đất
  • rotary furnace
   lò quay
danh từ
 • máy quay; máy in quay
 • chỗ đường vòng (phải đường vòng qua bục công an... không đi thẳng được) ((cũng) roundabout, traffic-circle)
Related search result for "rotary"
Comments and discussion on the word "rotary"