Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
rupture
/'rʌptʃə/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đoạn tuyệt, sự tuyệt giao, sự cắt đứt; sự gián đoạn
  • a rupture of diplomatic relations between two countries
   sự cắt đứt quan hệ ngoại giao giữa hai nước
 • (y học) sự vỡ, sự đứt, sự gãy, sự nứt, sự rách, sự thủng (ruột)
  • a blood-vessel rupture
   sự đứt mạch máu
 • (y học) sự thoát vị
ngoại động từ
 • đoạn tuyệt, tuyệt giao, cắt đứt; làm gián đoạn
  • to rupture diplomatic relations with a country
   cắt đứt quan hệ ngoại giao với một nước
 • (y học) làm vỡ, làm đứt, làm gãy, làm nứt, làm rách, làm thủng
  • to rupture a blood-vessel
   làm đứt mạch máu
 • (y học) làm thoát vị
nội động từ
 • bị cắt đứt; bị gián đoạn
 • (y học) vỡ, đứt, gãy, nứt, rách, thủng
 • (y học) thoát vị
Related words
Related search result for "rupture"
Comments and discussion on the word "rupture"