Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
breach
/bri:tʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • lỗ đạn, lỗ thủng (ở tường, thành luỹ...)
 • mối bất hoà; sự tuyệt giao, sự chia lìa, sự tan vỡ
 • sự vi phạm, sự phạm
  • a breach of discipline
   sự phạm kỷ luật
  • a breach of promise
   sự không giữ lời hứa
 • cái nhảy ra khỏi mặt nước (của cá voi)
 • (hàng hải) sóng to tràn lên tàu
  • clear breach
   sóng tràn nhẹ lên boong
  • clean breach
   song tràn cuốn cả cột buồm và mọi thứ trên boong
IDIOMS
 • breach of close
  • sự đi vào một nơi nào trài phép
 • breacg of the peace
  • (xem) peace
 • to stand in (throw oneself into) the breach
  • sẵn sàng chiến đáu
  • sẵn sàng gánh nhiệm vụ nặng nề nhất, đứng mũi chịu sào
Related search result for "breach"
Comments and discussion on the word "breach"