Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
sabean
/sə'biən/ Cách viết khác : (Sabaean) /sə'biən/
Jump to user comments
tính từ
  • (thuộc) I-ê-mem-cô
danh từ
  • người nước I-ê-mem-cô
Related search result for "sabean"
Comments and discussion on the word "sabean"