Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
sextan
/'sekstən/
Jump to user comments
tính từ
  • cách năm ngày (cơn sốt...)
danh từ
  • (y học) sốt cách năm ngày
Related search result for "sextan"
Comments and discussion on the word "sextan"