Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
sheath
/ʃi:θ/
Jump to user comments
danh từ, số nhiều sheaths
  • bao, vỏ (kiếm); ống
  • (sinh vật học) màng bọc, bao, vỏ, áo
  • kè đá, đạp đá
Related words
Related search result for "sheath"
Comments and discussion on the word "sheath"