Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
sheet
/ʃi:t/
Jump to user comments
danh từ
 • khăn trải giường
  • to get between the sheets
   đi ngủ
 • lá, tấm, phiến, tờ
  • a sheet of iron
   một tấm sắt
  • loose sheet
   giấy rời
 • tờ báo
 • dải
  • a sheet of ice
   một dải băng
 • (địa lý,địa chất) vỉa
 • (hàng hải) dây lèo (để điều chỉnh buồm)
 • (thơ ca) buồm
IDIOMS
 • to be a sheet in the wind
  • (từ lóng) ngà ngà say
 • to be three sheets in the wind
  • (từ lóng) say bí tỉ, say khướt
ngoại động từ
 • đậy, phủ, trùm kín
  • to sheet over a waggon
   phủ kín một toa xe bằng vải bạt
  • the town was sheeted over with snow
   tuyết phủ đầy thành phố
 • kết lại thành tấm, hợp lại thành phiến
  • sheeted rain
   mưa như đổ nước
 • (hàng hải) giữ buồm bằng dây lèo
IDIOMS
 • to sheet home
  • buộc căng dây lèo buồm
Related search result for "sheet"
Comments and discussion on the word "sheet"