Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
case
/keis/
Jump to user comments
danh từ
 • trường hợp, cảnh ngộ, hoàn cảnh, tình thế
  • in his case
   trong trường hợp của hắn ta
  • to be in a sad case
   ở trong một hoàn cảnh đáng buồn
 • (y học) trường hợp, ca
  • the worst cases were sent to the hospital
   các ca nặng đã được gửi đến bệnh viện
  • lying-down case
   trường hợp phải nằm
  • walking case
   trường hợp nhẹ có thể đi được
 • vụ; việc kiện, việc thưa kiện, kiện, việc tố tụng
  • to win one's case
   được kiện
 • (ngôn ngữ học) cách
IDIOMS
 • in any case
  • trong bất cứ tình huống nào, bất kỳ sự việc xảy ra như thế nào
 • in case
  • nếu
   • in case I forget, please remind me of my promise
    nếu tôi có quên thì nhắc tôi về lời hứa của tôi nhé
 • in case of
  • trong trường hợp
   • in case of emergency
    trong trường hợp khẩn cấp
 • in the case of
  • đối với trường hợp của, về trường hợp của
   • in the case of X
    đối với X, về trường hợp của X
 • it is not the case
  • không phải như thế, không đúng như thế
 • to have a good case
  • có chứng cớ là mình đúng
 • to make out one's case
  • chứng tỏ là mình đúng
 • to put the case for somebody
  • bênh vực ai, bào chữa cho ai
 • put the case that
  • cứ cho rằng là, giả dụ
 • to state one's case
  • trình bày lý lẽ của mình
danh từ
 • hộp, hòm, ngăn, túi, vỏ (đồng hồ)
 • (ngành in) hộp chữ in (có từng ngăn)
IDIOMS
 • lower case
  • chữ thường
 • upper case
  • chữ hoa
ngoại động từ
 • bao, bọc
 • bỏ vào hòm, bỏ vào bao, bỏ vào túi, bỏ vào bọc
Related search result for "case"
Comments and discussion on the word "case"