Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
simoom
/si'mu:m/ Cách viết khác : (simoon) /si'mu:n/
Jump to user comments
danh từ
  • gió ximun (gió khô, nóng, kéo theo cát ở sa mạc A-rập)
Related words
Related search result for "simoom"
Comments and discussion on the word "simoom"