Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
soon
/su:n/
Jump to user comments
phó từ
 • chẳng bao lâu nữa, chẳng mấy chốc, một ngày gần đây; ngay
  • we shall soon know the result
   tí nữa chúng ta sẽ biết kết quả
  • he arrived soon after four
   anh ta đến lúc sau 4 giờ một tí
 • as soon as; so soon as ngay khi
  • as soon as I heard of it
   ngay khi tôi biết việc đó
  • as soon as possible
   càng sớm càng tốt
 • thà
  • I would just as soon stay at home
   tôi thà ở nhà còn hơn
  • death sooner than slavery
   thà chết còn hơn chịu nô lệ
 • sớm
  • you spoke too soon
   anh nói sớm quá
  • the sooner the better
   càng sớm càng tốt
  • you will know it sooner or later
   sớm hay muộn thế nào anh cũng biết việc ấy
IDIOMS
 • had sooner
  • thà... hơn, thích hơn
 • least said soonest mended
  • (xem) least
 • no sooner said than done
  • nói xong là làm ngay
Related words
Related search result for "soon"
Comments and discussion on the word "soon"