Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
sitôt
Jump to user comments
phó từ
 • ngay, tức thì
  • Sitôt dit, sitôt fait
   nói xong làm ngay, miệng nói tay làm
  • pas de sitôt (cũng pas de sitôt)
   không phải ngay được
  • Cela ne viendra pas de sitôt
   cái đó không phải đến ngay được
  • sitôt que
   ngay khi mà
  • Si tôt.
Related words
Related search result for "sitôt"
Comments and discussion on the word "sitôt"