Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
splice
/splais/
Jump to user comments
danh từ
 • chỗ nối bện (hai đầu dây)
 • chỗ ghép; sự ghép (hai mảnh gỗ)
IDIOMS
 • to sit on the splice
  • (thể dục,thể thao), (từ lóng) chơi thế thủ, giữ thế thủ (crickê)
ngoại động từ
 • nối bện (nối hai đầu dây, bằng cách bệnh sợi với nhau)
 • ghép (hai mảnh gỗ)
 • (thông tục) lấy vợ, lấy chồng, lấy nhau
  • when did they get spliced?
   họ lấy nhau bao giờ?
IDIOMS
 • to splice the main brace
  • (hàng hải) phát thêm rượu rum (cho thuỷ thủ)
Related words
Related search result for "splice"
Comments and discussion on the word "splice"