Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
splash
/splæʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự bắn toé (bùn, nước...); lượng (bùn nước...) bắn toé
 • tiếng (nước) bắn, tiếng (sóng) vỗ
 • (thông tục) lượng nước xôđa (để pha rượu uytky)
 • vết bùn, đốm bẩn
 • vế đốm (trên da súc vật)
 • phấn bột gạo (để thoa mặt)
IDIOMS
 • to have a Splash
  • tắm rửa
 • to make a splash
  • làm cho nhiều người chú ý (bằng cách khoe của)
ngoại động từ
 • té, văng, làm bắn toé
  • to splash somebody with water
   té nước vào ai
  • to splash wawter about
   lãng phí tiền của
 • điểm loáng thoáng, chấm loáng thoáng (để trang trí)
nội động từ
 • bắn lên, văng lên, bắn toé (bùn nước)
 • lội lõm bõm (trong bùn)
  • to splash across a muddy field
   lội lõm bõm qua đồng lầy
Related search result for "splash"
Comments and discussion on the word "splash"