Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
tie
/tai/
Jump to user comments
danh từ
 • dây buộc, dây cột, dây trói; dây giày
 • ca vát
 • nơ, nút
 • bím tóc
 • (kiến trúc) thanh nối; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tà vẹt đường ray
 • (nghĩa bóng) mối ràng buộc, quan hệ
  • ties of blood
   quan hệ dòng máu
 • sự ràng buộc, sự hạn chế
 • (chính trị); (thể dục,thể thao) sự nang phiếu, sự ngang điểm
  • the game ended in a tie
   trận đấu kết thúc ngang điểm
 • (âm nhạc) dấu nối
ngoại động từ
 • buộc, cột, trói
  • to tie a buffalo to a tree
   buộc một con trâu vào cây
  • to tie one's shoe-laces
   buộc dây giày của mình
 • thắt
  • to tie a knot
   thắt nút
 • liên kết, nối
  • a steel bar ties the two columns
   một thanh thép nối hai cột
 • (nghĩa bóng) rảng buộc, trói buộc, cột; giữ lại
  • to be tied to one's work
   bị công việc ràng buộc
 • (âm nhạc) đặt dấu nối
nội động từ
 • ngang điểm, ngang phiếu, hoà nhau
  • the two teams tied
   hai đội ngang điểm
 • cột, buộc, cài
  • does this sash tie in front or at the back?
   cái khăn quàng này buộc đằng trước hay đằng sau?
IDIOMS
 • to tie down
  • cột, buộc vào, ràng buộc
   • to tie a man down to a contract
    ràng buộc một người vào một hợp đồng
 • to tie on
  • cột, buộc (nhãn hiệu)
 • to tie up
  • cột, buộc, trói
  • (y học) buộc, băng (một vết thương)
  • (tài chính) giữ lại, giữ nằm im (một số tiền)
  • (pháp lý) làm cho không huỷ được, làm cho không bán được, làm cho không nhường được (một di sản)
  • (nghĩa bóng) giữ lại, trói buộc
 • to be tied up
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bắt buộc phải ngừng hoạt động (vì đình công...)
 • to get tied up
  • kết hôn, lấy vợ, lấy chồng
 • to tie someone's tongue
  • khoá miệng ai lại, bưng miệng ai lại
Related search result for "tie"
Comments and discussion on the word "tie"