Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
standard
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • tiêu chuẩn
 • tổng đài (điện thoại)
  • standard de vie
   mức sống
tính từ (không đổi)
 • (đúng) tiêu chuẩn
  • Lait standard
   sữa đúng tiêu chuẩn
 • (theo) khuôn sáo
  • Sourire standard
   nụ cười khuôn sáo
Related search result for "standard"
Comments and discussion on the word "standard"