Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
relax
/ri'læks/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • nới lỏng, lơi ra
  • to relax one's hold
   buông lỏng ra, nới lỏng ra
  • relax discipline
   nới lỏng kỷ luật
 • làm dịu đi, làm chùng, làm bớt căng thẳng
  • to relax tension
   làm tình hình bớt căng thẳng
 • làm giãn ra, làm cho dễ chịu, giải (trí)
  • to relax one's mind
   giải trí
  • to relax one's muscles
   làm giảm bắp cơ
 • giảm nhẹ (hình phạt)
 • làm yếu đi, làm suy nhược
 • (y học) làm nhuận (tràng)
  • to relax the bowels
   làm nhuận tràng
nội động từ
 • lỏng ra, chùng ra, giân ra (gân cốt bắp cơ)
 • giảm bớt, nguôi đi, bớt căng thẳng, dịu đi
  • anger relaxes
   cơn giận nguôi đi
  • his features relaxed
   nét mặt anh dịu đi
  • world tension relaxes
   tình hình thế giới bớt căng thẳng
 • giải trí, nghỉ ngơi
  • to relax for an hour
   giải trí trong một tiếng đồng h
Related search result for "relax"
Comments and discussion on the word "relax"