Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
substance
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • chất
  • Substance dure
   chất cứng
 • thực thể
  • Substance sociale
   thực thể xã hội
 • phần chủ yếu, nội dung chính
  • La substance d'un discours
   nội dung chính của một bài diễn văn
  • en substance
   tóm lại; về căn bản
  • Voici ce qu'il a dit en substance
   đây là về căn bản những gì anh ấy đã nói
Related words
Related search result for "substance"
Comments and discussion on the word "substance"