Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
substance
/'sʌbstəns/
Jump to user comments
danh từ
 • chất, vật chất
 • thực chất, căn bản, bản chất
  • the substance of religion
   thực chất của tôn giáo
  • I agree with you in substance
   tôi đồng ý với anh về căn bản
 • nội dung, đại ý
  • the substance is good
   nội dung thì tốt
 • tính chất đúng, tính chất chắc, tính có giá trị
  • an argument of little substance
   một lý lẽ không chắc
 • của cải; tài sản
  • a man of substance
   người có của
  • to waste one's substance
   phung phí tiền của
 • (triết học) thực thể
IDIOMS
 • to throw away the substance for the shadow
  • thả mồi bắt bóng
Related search result for "substance"
Comments and discussion on the word "substance"