Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
substantive
/'sʌbstəntiv/
Jump to user comments
tính từ
 • biểu hiện sự tồn tại
  • the substantive verb
   động từ to be
 • tồn tại riêng biệt; tồn tại độc lập
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trọng yếu, lớn lao
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đặt và định quyền hạn nhiệm vụ
  • substantive law
   luật đặt và định quyền hạn nhiệm vụ
IDIOMS
 • noun substantive
  • danh từ
 • substantive rank
  • (quân sự) hàm vĩnh viễn
danh từ
 • (ngôn ngữ học) danh từ
Related words
Related search result for "substantive"
Comments and discussion on the word "substantive"