Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
swelter
/'sweltə/
Jump to user comments
danh từ
 • tiết trời oi ả; tình trạng oi ả, tình trạng ngột ngạt
 • sự mệt nhoài người (vì nóng)
 • sự ra mồ hôi nhễ nhại
nội động từ
 • nóng oi ả, nóng ngột ngạt
  • under a sweltering sky
   dưới một bầu trời nóng oi ả
 • mệt nhoài người (vì nóng)
  • the sweltering horser
   những con ngựa mệt nhoài vì nóng
 • đổ mồ hôi nhễ nhại
Related search result for "swelter"
Comments and discussion on the word "swelter"