Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
tại
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • à; en; chez.
  • Sinh tại Hà Nội
   né à Hanoï
  • Tại nhà bạn
   chez son ami
 • à cause de
  • Thi hỏng tại lười
   échouer à l'examen à cause de la paresse
  • mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên
   l'homme propose, Dieu dispose
Related search result for "tại"
Comments and discussion on the word "tại"