Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
talus
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • đất dốc
 • sườn dốc, bờ dốc
  • tailler en talus
   cắt vát
  • talus continental
   (địa lý địa chất) sườn lục địa
danh từ giống đực
 • (giải phẫu) học gót
tính từ
 • (Pieds talus) bàn chân vẹo gót
Related search result for "talus"
Comments and discussion on the word "talus"