Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
tanker
/'tæɳkə/
Jump to user comments
danh từ
  • tàu chở dầu
  • xe chở sữa
  • máy bay tiếp dầu (cho máy bay khác trên không)
Related words
Related search result for "tanker"
Comments and discussion on the word "tanker"