Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
tinker
/'tiɳkə/
Jump to user comments
danh từ
 • thợ hàn nồi
 • thợ vụng
 • việc làm dối, việc chắp vá
IDIOMS
 • to have an hour's tinker at something
  • để một giờ sửa qua loa (chắp vá, vá víu) cái gì
 • not worth a tinker's dam
  • không đáng một xu
ngoại động từ
 • hàn thiếc, hàn (nồi)
 • vá dối, sửa dối, sửa qua loa, chắp vá, vá víu
nội động từ
 • làm dối
  • to tinker away at; to tinker with
   làm qua loa, sửa vụng
  • to tinker with a literary work
   sửa lại một tác phẩm văn học một cách vụng về
Related search result for "tinker"
Comments and discussion on the word "tinker"