Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
tassé
Jump to user comments
tính từ
 • lèn chặt
  • Voyageurs tassés dans un wagon
   hành khách lên chặt trong toa
 • co ro
  • Mendiant tassé dans un coin
   người ăn mày co ro trong một xó
 • lún
  • bien tassé
   đầy tràn
  • Un verre bien tassé
   một cốc đầy tràn
  • Un café bien tassé
   cà phê đậm
Related search result for "tassé"
Comments and discussion on the word "tassé"