Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
tellement
Jump to user comments
phó từ
 • nhiều, biết mấy
  • Il a tellement changé
   anh ta đã thay đổi biết mấy
 • đến thế
  • Cela n'est pas tellement intéressant
   điều đó không thú vị đến thế
  • Il m'exaspère, tellement il est bavard
   nó làm tôi bực mình vì sao mà nó ba hoa đến thế
  • tellement de
   cơ man, biết bao
  • J'ai tellement de travail
   tôi có biết bao là việc
  • tellement...que
   đến mức đến nổi
  • Il allait tellement vite qu'il ne nous a pas vus
   nó đi nhanh đến nổi không nhìn thấy chúng tôi
  • tellement quellement
   (từ cũ; nghĩa cũ) tàm tạm, nhì nhằng, sao hay vậy
Related search result for "tellement"
Comments and discussion on the word "tellement"