Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
tercet
/'tə:səl/ Cách viết khác : (tiercet) /'tə:sit/
Jump to user comments
danh từ
  • đoạn thơ ba câu
  • (âm nhạc) bộ ba
Related search result for "tercet"
Comments and discussion on the word "tercet"