Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
terrible
Jump to user comments
tính từ
 • ghê, ghê gớm, kinh khủng
  • Catastrophe terrible
   tai biến ghê gớm
  • Homme terrible
   người ghê gớm
  • Froid terrible
   cái rét ghê gớm
  • Avoir une terrible envie de dormir
   buồn ngủ ghê
  • Bruit terrible
   tiếng ồn kinh khủng
  • Bavard terrible
   kẻ ba hoa kinh khủng
  • Force terrible
   sức khỏe kinh khủng
  • enfant terrible
   đứa trẻ mất dạy; (nghĩa bóng) con người gai ngạnh
  • L'enfant terrible de son parti
   con người gai ngạnh trong đảng của anh ta
danh từ giống đực
 • cái ghê gớm, cái kinh khủng
  • Voilà le terrible
   đó là cái ghê gớm
Related words
Related search result for "terrible"
Comments and discussion on the word "terrible"