Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
thro
/θru:/ Cách viết khác : (thro) /θru:/ (thro') /θru:/
Jump to user comments
giới từ
 • qua, xuyên qua, suốt
  • to walk through a wood
   đi xuyên qua rừng
  • to look through the window
   nhìn qua cửa sổ
  • to get through an examination
   thi đỗ, qua kỳ thi trót lọt
  • to see through someone
   nhìn thấu ý nghĩ của ai, đi guốc vào bụng ai
  • through the night
   suốt đêm
 • do, vì, nhờ, bởi, tại
  • through whom did you learn that?
   do ai mà anh biết điều đó?
  • through ignorance
   do (vì) dốt nát
phó từ
 • qua, xuyên qua, suốt, từ đầu đến cuối
  • the crowd was so dense that I could not get through
   đám đông dày đặc quá tôi không sao đi qua được
  • to sleep the whole night through
   ngủ suốt cả đêm
  • to read a book through
   đọc cuốn sách từ dầu đến cuối
  • the train runs through to Hanoi
   xe lửa chạy suốt tới Hà nội
 • đến cùng, hết
  • to go through with some work
   hoàn thành công việc gì đến cùng
 • hoàn toàn
  • to be wet through
   ướt như chuột lột
 • đã nói chuyện được (qua dây nói); (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đã nói xong (qua dây nói)
IDIOMS
 • all through
  • suốt từ đầu đến cuối
   • I knew that all through
    tôi biết cái đó từ đầu đến cuối
 • to be through with
  • làm xong, hoàn thành (công việc...)
  • đã đủ, đã chán; đã mệt (về việc gì)
 • to drop through
  • thất bại, không đi đến kết quả nào
tính từ
 • suốt, thẳng
  • a through train
   xe lửa chạy suốt
  • a through ticket
   vé suốt
  • a through passenger
   khác đi suốt
Related search result for "thro"
Comments and discussion on the word "thro"