Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
throw
/θrou/
Jump to user comments
danh từ
 • sự ném, sự vứt, sự quăng, sự liệng
 • khoảng ném xa
 • (thể dục,thể thao) sự vật ngã, sự quăng xuống đất
 • (địa lý,địa chất) xê dịch của phay
ngoại động từ threw; thrown
 • ném, vứt, quăng, quẳng, liệng, lao
  • to throw oneself forwards
   lao tới, xông tới trước
 • (thể dục,thể thao) vật ngã
  • to throw an opponent
   vật ngã một địch thủ
 • (nghĩa bóng) ném vào, mang vào, đưa vào
  • to throw someone into an prison
   bỏ ai vào tù
  • to throw all one's energies into an undertaking
   đem hết sức mình vào một việc gì
  • to throw a look at
   đưa mắt nhìn, lườm
  • to throw light on a matter
   soi sáng (nêu rõ) một vấn đề
 • (nghĩa bóng) làm cho rơi vào, bỗng đẩy vào (một tình trạng)
  • to throw the crowd into disorder
   làm cho đám đông rối loạn
  • to be thrown upon
   thuộc về, rôi vào đầu (ai) trách nhiệm, công việc)
 • lột (da); thay (lông)
  • the snake throws its skin
   rắn lột da
  • the bird throws its feather
   chim thay lông
 • đẻ (thỏ, chim bồ câu...)
 • xe (tơ)
 • nắn hình, trau (đồ gốm trên bàn quay)
nội động từ
 • ném, quăng
 • chơi súc sắc
IDIOMS
 • to throw about
  • quẳng chỗ này chỗ nọ, vứt bừa bãi, vung phí
   • to throw one's money about
    xài phí tiền bạc
 • to throw aside
  • quẳng ra một bên, ném ra một bên
 • to throw away
  • ném đi, vứt đi, liệng đi, bỏ rơi vãi
   • to throw away a card
    vứt con bài xấu
   • to throw away a chance
    bỏ qua một cơ hội
   • to throw away one's life
    bỏ phí cuộc đời, hy sinh cuộc đời một cách vô ích
   • it was throwing words away
    chỉ uổng lời
   • advice is thrown away on him
    khuyên hắn chỉ phí lời
   • she threw herself away on a scoundrel
    cô ta lấy một tên vô lại thật là phí cả cuộc đời
 • to throw back
  • ném lại, quăng trở lại; đẩy lùi; phản chiếu, phản xạ
   • to throw back a part of light
    phản chiếu lại một phần ánh sáng
  • (sinh vật học) lại giống
 • to throw by
  • để lại, bỏ lại, gạt ra
 • to throw in
  • ném vào, vứt vào; xen vào; thêm
   • to throw oneself in
    bắt tay vào, lao mình vào
 • to throw off
  • ném đi, quăng đi; phun ra; bỏ, bỏ đi
   • to throw off one's pursuers
    bỏ (thoát khỏi) những kẻ đuổi theo
   • to throw off an epigram
    đưa ra một bài thơ trào phúng
  • thả (chó săn)
  • (nghĩa bóng) bắt đầu, khởi sự
  • làm cho trật bánh (xe lửa)
  • cởi (quần áo)
 • to throw out
  • ném ra, quăng ra; đuổi ra, đẩy ra; phóng ra, phát ra
   • to throw out one's chest
    ưỡn ngực ra
   • to throw out a challenge
    thách đấu
  • đem toàn sức, bắt tay ào
  • vượt, át; phá ngang
  • văng (lời thoá mạ)
  • phủ nhận, bác (một đạo luật)
  • đâm (rễ)
 • to throw over
  • rời bỏ
 • to throw together
  • hợp lại, tập trung lại, tụ họp lại
 • to throw up
  • (y học) thổ ra, nôn ra
  • kéo lên (mành mành...)
  • bỏ, thôi (việc)
   • to throw up one's eyes
    trợn mắt lên (sợ hãi)
 • to throw in one's lot with someone
  • cùng chia sẻ số phận với ai
 • to throw oneself down
  • nằm vật xuống
 • to throw oneself on (upon)
  • phó mặc cho
   • to throw oneself on the mercy of the court
    phó mặc cho toà xét xử
 • to throw open
  • mở to, mở tung, mở mạnh; (nghĩa bóng) mở cửa, để mặc
   • to throw open the door to abuses
    mặc cho tha hồ nhung lạm
 • to throw up the sponge
  • chịu thua (đánh quyền Anh...)
Related search result for "throw"
Comments and discussion on the word "throw"