Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
there
/ðeə/
Jump to user comments
phó từ
 • ở đó, tại đó, chỗ đó, chỗ ấy, đấy
  • here and there
   đó đây
  • there and then
   tại chỗ ấy là lúc ấy
 • ((thường) + to be) (dùng để nhấn mạnh, không dịch)
  • there was nothing here
   ở đây không có gì cả
  • where there is oppression, there is struggle
   ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh
  • you have only to turn the switch and there you are
   anh chỉ việc xoay cái nút thì sẽ được
thán từ
 • đó, đấy
  • there! I have told you
   đó! tôi đã bảo với anh rồi
  • there! take this chair
   đấy, lấy cái ghế này đi
danh từ
 • chỗ đó, nơi đó, chỗ đấy
  • he lives somewhere near there
   nó ở quanh quẩn gần nơi đó
  • tide comes up to there
   nước thuỷ triều lên tới chỗ đó
Related search result for "there"
Comments and discussion on the word "there"