Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
tournure
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • ngữ điệu, đoản ngữ
  • Tournure d'une phrase
   ngữ điệu của một câu
  • Une tournure précieuse
   một đoản ngữ cầu kỳ
 • tình huống
  • La tournure des événements
   tình huống thời sự
 • (kỹ thuật) phoi tiện
 • (từ cũ, nghĩa cũ) dáng, tư thế
  • Tournure nonchalante
   dáng uể oải
 • (sử học) cái độn mông (của phụ nữ)
Related search result for "tournure"
Comments and discussion on the word "tournure"