Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
trêve
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự tạm đình chiến; cuộc hưu chiến
  • Violer une trêve
   vi phạm một cuộc hưu chiến
 • (nghĩa rộng) sự tạm đình đấu tranh
  • Trêve politique
   sự tạm đình đấu tranh chính trị
 • (nghĩa bóng) sự tạm đình, sự tạm nghỉ, sự xả hơi
  • S'accorder une trêve
   tự cho mình xả hơi
  • n'avoir ni trêve ni repos
   không được nghỉ ngơi một lúc nào
  • sans trêve
   không ngừng, không nghỉ
  • Travailler sans trêve
   làm việc không ngừng
  • sans trêve et sans merci
   liên tục và không thương, thẳng cánh
  • trêve à
   (từ cũ; nghĩa cũ) thôi đừng
  • Trêve aux rêvasseries
   thôi đừng mơ mộng nữa
  • trêve de
   thôi đừng
  • Trêve de plaisanteries
   thôi đừng đùa cợt nữa
  • trêve des confiseurs
   sự ngừng mọi hoạt động chính trị ngoại giao trong dịp năm mới và lễ Nô-en
Related words
Related search result for "trêve"
Comments and discussion on the word "trêve"