Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
trang bị
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • équiper; outiller; doter.
  • Trang bị cho một xưởng thợ
   outiller un atelier;
  • Đội quân được trang bị vũ khí hiện đại
   armée dotée d'armes modernes
  • Nó được trang bị đầy đủ để bước vào cuộc đời
   il est bien outillé pour la vie.
 • (hàng hải) armer.
  • Trang bị con tàu
   armer un navire.
 • équipement.
Related search result for "trang bị"
Comments and discussion on the word "trang bị"