Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
transient
/'trænziənt/
Jump to user comments
tính từ
 • ngắn ngủi, nhất thời, chóng tàn
  • transient success
   thắng lợi nhất thời
 • tạm thời
 • thoáng qua, nhanh, vội vàng
  • transient sorrow
   nỗi buồn thoáng qua
  • a transient gleam of hope
   một tia hy vọng thoáng qua
  • to cast a transient look at
   đưa mắt nhìn vội, nhìn thoáng qua
 • ở thời gian ngắn
  • transient guest
   khách ở lại thời gian ngắn
  • transient lodger
   người trọ ngắn ngày
 • (âm nhạc) (thuộc) nốt đệm
danh từ
 • khách ở lại thời gian ngắn; khách trọ ngắn ngày
Related search result for "transient"
Comments and discussion on the word "transient"