Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
traverser
Jump to user comments
ngoại động từ
 • qua, đi qua
  • Traverser un pont
   qua một cái cầu
  • Traverser une forêt
   đi qua một khu rừng
  • Le Fleuve Rouge traverse Hanoi
   sông Hồng chày qua Hà Nội
 • thấm qua, xuyên qua, lách qua
  • La pluie a traversé ses vêtements
   nước mưa đã thấm qua quần áo nó
  • Radiation qui traverse un milieu
   tia bức xạ xuyên qua một môi trường
  • Traverser une foule nombreuse
   lách qua đám đông
 • (nghĩa bóng) thoáng qua
  • Une image me traversa l'esprit
   một hình ảnh thoáng qua trí tôi
 • trải qua
  • Traverser une période féconde en événements
   trải qua một thời kỳ có nhiều sự kiện
 • (từ cũ; nghĩa cũ) cản trở, làm khó dễ
  • Son rival ne pouvait le traverser
   địch thủ của nó không thể cản trở nó
Related search result for "traverser"
Comments and discussion on the word "traverser"