Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
troubled
/'trʌbld/
Jump to user comments
tính từ
 • đục, không trong
 • không yên, băn khoăn, lo lắng, bồn chồn
  • sleep
   giấc ngủ không yên
 • rối loạn, hỗn loạn
  • troubled time
   thời buổi hỗn loạn
IDIOMS
 • to fish in troubled waters
  • (xem) fish
Related words
Related search result for "troubled"
Comments and discussion on the word "troubled"